poniedziałek, 5 marca 2012

XIX Międzynarodowe Spotkanie Osób Prowadzących Medziugorskie Centra Pokoju oraz Grupy Modlitewne, Pielgrzymkowe i Charytatywne

XIX Międzynarodowe Spotkanie Osób Prowadzących Medziugorskie Centra Pokoju oraz Grupy Modlitewne, Pielgrzymkowe i Charytatywne związane z Medziugorjem odbywa się w Medziugorju w dniach od 4 do 8 marca 2012 roku. Temat spotkania brzmi:

«Wierzę, zaradź memu niedowiarstwu!» (Mk 9, 24)

PROGRAM

Niedziela, 4. 03. 2012
14,00    Rejestracja uczestników
17,00    Modlitwy wieczorne w kościele

Poniedziałek, 5. 03. 2012
9,00    Adoracja Najświętszego Sakramentu
9,30    Wykład, rozmowa: o. Marinko Šakota
    Przerwa
11,00   Spotkanie i rozmowa z wykładowcą
15,00    Praca w grupach językowych
17,00    Modlitwy wieczorne w kościele
20,30    Spotkanie z proboszczem

Wtorek, 6. 03. 2012
9,00    Adoracja Najświętszego Sakramentu
9,30    Wykład, rozmowa: o. Ante Vučković
    Przerwa
11,00   Spotkanie i rozmowa z wykładowcą
15,00    Modlitwa na Górze Objawień
17,00    Modlitwy wieczorne w kościele

Środa, 7. 03. 2012
9,00    Adoracja Najświętszego Sakramentu
9,30    Wykład, rozmowa: o. Dario Dodig
    Przerwa
11,00   Spotkanie i rozmowa z wykładowcą
14,00    Modlitwa na Križevacu
17,00    Modlitwy wieczorne w kościele
21,00    Adoracja Najświętszego Sakramentu

Czwartek, 8. 03. 2012
9,00    Adoracja Najświętszego Sakramentu
    Modlitwa, końcowa Msza św.
12, 30  Wspólny obiad

Wykładowcami tegorocznego spotkania będą:

O. Marinko Šakota urodził się w 1968 roku w Čitluku, gdzie ukończył szkołę podstawową i średnią. Wybrawszy powołanie franciszkańskie rozpoczął nauki w seminarium w miejscowości Visoko, gdzie ukończył dwie klasy licealne, naukę kontynuując w Liceum Jezuitów w Dubrowniku. Tam też zdał maturę. Habit franciszkański przywdział 15 lipca 1987 roku w Humcu, w którym odbył roczny nowicjat. Studia filozoficzne i teologiczne rozpoczął w Sarajewie, na uczelni Teologia Franciszkańska (1989–1990), kontynuował je w Zagrzebiu w Wyższej Szkole Jezuitów (1990–1992), dyplom zaś uzyskał w 1995 roku w Fuldzie w Niemczech. Śluby wieczyste złożył w 1993 roku w Širokim Brijegu. Diakonem został w Zagrzebiu w roku 1996, tego samego roku został także kapłanem we Frohnleiten. Służbę rozpoczął od rocznego pobytu w zakonie franciszkańskim w Innsbrucku, następnie był pomocnikiem duchowym w Frohnleiten oraz kapelanem w Augsburgu. Przez trzy lata pełnił służbę jako kapelan w Mostarze, a przez siedem lat był proboszczem parafii w Gradniciach. Od września 2010 roku jest kapelanem w Medziugorju.

O. dr. Ante Vučković.  Urodził się w 1958 roku w Sinju, w licznej rodzinie. Jest członkiem prowincji franciszkańskiej Najświętrzego Odkupiciela, której siedzibą jest Split. Seminarium i liceum klasyczne ukończył w Sinju, a teologię w Makarskiej i Zagrzebiu. Do zakonu wstąpił w roku 1983. Pełnił służbę kapelana w Metkoviciu i Monachium, gdzie studiował filozofię. Studia kontynuował w Rzymie, gdzie obronił pracę doktorską poświęconą problemowi słuchania w filozofii Martina Heideggera. Wykładał filozofię na Uniwersytecie Papieskim Antonianium w Rzymie oraz na tzw. Teologii Franciszkańskiej, uczelni w Makarskiej. Dziś jest profesorem na Katolickim Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Splicie, wykłada również na Katedrze Filozofii tejże uczelni. Jest opiekunem i doradcą duchowym, prowadzi ćwiczenia duchowe, rekolekcje i zajęcia odnowy duchowej. Wydał kilka książek. Publikuje w czasopismach fachowych i popularnych.

O. Dario Dodig  urodził się w roku 1973 u miejscowości Ljubuško, gdzie uczęszczał do szkoły podstawowej i średniej. W 1992 roku rozpoczął postulat w Širokim Brijegu, habit franciszkański przywdział zaś w Humcu (1993). W latach 1994–1998 studiował na Katolickim Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Zagrzebiu. Śluby wieczyste złożył w Mostarze w roku 1997. W rok później został diakonem w Chicago, a w 1999 roku kapłanem w Norval w Kanadzie. W latach 1999–2005 pracował przede wszystkim z młodzieżą franciszkańską, organizował rekolekcje, jak również dyskusje panelowe dla studentów, zajmował się katechezą szkolną i parafialną. Szerokie obowiązki wikariusza klasztornego i parafialnego – od budowy obiektów kościelnych po rozmaite obowiązki duszpasterskie – pełnił w latach 2005–2010. W tymże roku 2010 został proboszczem parafii w Čerinie. Przez wszystkie lata swej służby pracuje jednocześnie jako redaktor radia Mir Međugorje oraz innych mediów.

źródło: Parafia Medziugorje