piątek, 9 listopada 2012

Pobratymstwo

Orędzie z Medziugorja 25 października 2012
„ Drogie dzieci!
Dzisiaj wzywam was do modlitwy w moich intencjach. Odnówcie post i modlitwę, bo szatan jest przebiegły i wiele serc pociąga do grzechu i upadku moralnego. Ja, moje drogie dzieci, wzywam was do świętości i życia w łasce. Adorujcie mojego Syna, aby On napełnił was swoim pokojem i miłością, których tak bardzo pragniecie. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”
 Drodzy Pobratymcy, członkowie wielkiej rodziny modlitewnej pod wezwaniem "Nawiedzenie świętej Elżbiety". Ostatnie orędzie zostało nam dane w końcu października, w miesiącu poświęconym modlitwie różańcowej. "Dzisiaj wzywam was, abyście modlili się w moich intencjach". Pewnie rodzi się w was pytania: jakie są intencje Matki Bożej?  Jak możemy rozpoznać Jej intencje? Otóż te intencje zawarte są w orędziach, które Matka Boża przekazuje nam od trzydziestu jeden lat i pięciu miesięcy, czyli od początku Jej objawień i Jej macierzyńskiej obecności pośród nas.
1 marca 1984 roku powiedziała: Wybrałam tę parafię i pragnę ją prowadzić...aby wszyscy byli moimi" A więc intencją Maryi jest prowadzenie parafii i parafian w szczególny sposób, aby wszyscy stali się Jej dziećmi, Jej rodziną. Ona wzywa pielgrzymów z całego świata, aby przybyli i zobaczyli, poznali i doświadczyli życia tej wspólnoty, która codziennie obcuje z Matką Bożą, słucha Jej orędzi i według nich żyje. Pragnie, aby doszło do spotkanie z Jej dziećmi w Medziugorju, z tymi którzy się modlą, spowiadają, adorują Najświętszy Sakrament i przeżywają Mszę świętą w prawdziwie świątecznej atmosferze, w obecności Ducha Świętego. To jest najpiękniejsze doświadczenie, które staje się udziałem chrześcijan przybywających tutaj z całego świata. W tym miejscu, tę łaskę, jako dar z Nieba, otrzymuje każdy pielgrzym za przyczyną obecności naszej Matki Królowej Pokoju. To miejsce jest uświęcone łaskami.
Matka Boża rozszerzyła to wybranie na wszystkich pielgrzymów i swoich czcicieli, na wszystkich, którzy Ją słuchają i żyją według Jej orędzi. W orędziu z dnia 18 marca 1984 roku powiedziała: " moją drugą intencją jest pragnienie, aby nawrócili się wszyscy parafianie, bo wtedy będą się nawracać ci, którzy tu będą przybywać jako pielgrzymi."
Tak więc Matka Boża wybierając nas, odpowiada wprost w jakim celu to czyni. Celem jest nawrócenie parafii oraz nawrócenie świata. W ciągu ostatnich prawie trzydziestu dwu lat przez Medziugorje przeszło miliony ochrzczonych, którzy tutaj doświadczyli nawrócenia, którzy powrócili do Kościoła Katolickiego i do życia sakramentalnego. To jest zasadniczy cel Jej przyjścia do nas. Królowa Pokoju już na samym początku widziała rzesze pielgrzymów przybywających do Medziugorja. Odwiedzenie Wzgórza Objawień czy wejście na Kriżevac lub nawiedzenie kościoła parafialnego nie stanowi celu samego w sobie. Chodzi o to, aby na tym miejscu żyli nawróceni chrześcijanie, świadomi swojego powołania i swoich zadań. "Ja i mój Syn mamy szczególny plan wobec tej parafii" mówi Matka Boża w orędziu z 12 kwietnia 1984 roku i dalej poucza, że poprzez orędzia i swoją obecność pragnie obudzić wiarę w sercu każdego człowieka. Modląc się, pomagacie w otwarciu serc swoich braci i sióstr na nawrócenie. A więc tę łaskę możemy wyprosić dla innych naszą modlitwą. Nasza wspólnota modlitewna żyjąc według orędzi Matki Bożej staje się Jej wybraną rodziną, na którą liczy Maryja. Wiarę, podobnie jak wiele innych darów, przekazuje się w rodzinie. Miłość w rodzinie i świętość życia w rodzinie stwarzają pozytywny klimat, w którym budzą się dary otrzymane przy narodzeniu każdego człowieka i które są związane z ludzką naturą. Zatem radujmy się z otrzymanego daru łaski, iż zostaliśmy powołani do pomagania innym.

Odnówcie post i modlitwę, "bo szatan jest przebiegły i wiele serc pociąga do grzechu i upadku moralnego", prosi Matka Boża. Współczesny świat poprzez media i reklamy nachalnie promuje konsumpcyjny styl życia, spychając na margines chrześcijańskie wartości prowadzące ku świętości życia. Ten sposób życia sprawia, że ludzie coraz bardziej odczuwają pustkę wewnętrzną, choć znajdują się w nieustannym biegu w ciągłym poszukiwaniu czegoś nowego, co miałoby uczynić ich szczęśliwymi. Niespełnione oczekiwania wywołują niepokój, poczucie niezadowolenia, a często wzbudzają agresję. Jak wyjść z tej pustyni? Jak wydobyć się z kryzysu? 
Zło i Złego możemy zwyciężyć jedynie postem i modlitwą. A tymczasem większość młodych ludzi nie modli się, więc nie doświadcza jej zbawiennych skutków. Duża część młodzieży przestała uczestniczyć we mszy świętej przekształcając swoje życie w pustynię duchową.  Pustynna fatamorgana stwarza w nich fałszywe obrazy czegoś, co nie istnieje w rzeczywistości: zielone oazy, piękne miasta, morze itp. Łatwo poddają się manipulacji i oszustwom fałszywych przewodników, przyjmując oferty pozornie łatwego i przyjemnego życia w sektach. Zrezygnowali z pewnej drogi porzucając jedynego Nauczyciela i odrzucili prawdę objawioną.  Jakie jest wyjście z tej beznadziejnej sytuacji? Tylko powrót do Jezusa i Jego Kościoła, który jest jak łódź płynąca po wzburzonych falach oceanu współczesnych wydarzeń. Rzecz w tym, że mimo sztormu ta łódź na pewno nie zatonie, bo sternikiem tej łodzi jest sam Jezus Chrystus.
W miesiącu poświęconym modlitwie różańcowej Ojciec Święty Benedykt XVI ogłosił w Kościele Rok Wiary. Kościół bowiem jest świadom czasu, który aktualnie przeżywamy i rozgrywających się w tym świecie wydarzeń. Ojciec Święty porównuje dzisiejszy świat do pustyni, gdzie nie ma życia, nie ma pokoju, ani przyszłości.
Ojciec Święty napisał list pod tytułem "Porta fidei", skierowany do każdego z nas, w którym mówi: otwórzcie swoje serce, swoje życie na Jezusa i dajcie świadectwo wiary poprzez swoje życie. Zacznijcie praktykować wiarę zaczynając od swojej rodziny. Czytajcie Pismo Święte. Katechizm Kościoła Katolickiego, módlcie się i okazujcie cześć Matce Bożej, żyjcie Eucharystią, adorujcie Jezusa w Najświętszym Sakramencie Ołtarza, czyńcie dzieła miłosierdzia co do ciała jak i ducha. Ojciec Święty wzywa Kościół do nawrócenia, gdyż tylko nawrócony Kościół może być zaczynem dla chleba i solą ziemi. Wzywa wiernych do odbywania pielgrzymek do miejsc świętych (Rzym i Ziemia Święta) oraz do sanktuariów maryjnych w całym świecie. Kościół zjednoczony na modlitwie umacnia się, a razem z nim nawracają się poszczególne osoby wzrastając w wierze.
Żyjcie Eucharystią
W Roku Wiary Kościół otwiera swój skarbiec łask, które przez zasługi Jezusa Chrystusa, Najświętszej Maryi Panny i świętych, został podarowany Kościołowi. W Roku Wiary każdy z nas może otrzymać szczególne łaski, jeśli tylko zechce otworzyć swoje serce na Boga i Jemu oddać swoje życie. Wprowadzając w praktykę życia nauki Ojca Świętego oraz pouczenia naszej Matki, nasze życie zostanie napełnione pokojem i miłością w Jezusie Chrystusie. Tego najbardziej nam potrzeba do życia w dzisiejszych czasach, aby w ogóle przetrwać.
W tym miesiącu modlimy się w następujących intencjach:
1.        O duchowe owoce Synodu Biskupów w Rzymie. O odważne głoszenie Ewangelii zagubionemu człowiekowi i całemu światu w Roku Wiary. Za biskupów, kapłanów, osoby konsekrowane i misjonarzy, aby mieli siłę do osobistego składania świadectwa wiary.
2.       Za widzących i ich rodziny, aby w Roku Wiary byli świadkami swojej żywej wiary dla pielgrzymów. Za przewodników i organizatorów grup pielgrzymkowych, za kapłanów i spowiedników, aby w Medziugorju skutecznie pomagali pielgrzymom spotkać się z Jezusem.
3.       Za pielgrzymów prawdziwie poszukujących Boga, za chorych, złamanych na duchu, nieszczęśliwych, ubogich, aby w Medziugorju spotkali się z żywym Kościołem gromadzącym się wokół naszego Pana.
PS Tłumaczenie z języka chorwackiego
Dziękuję!